செய்தியை வெளியிடுதல்

உங்களது பிரதேசத்தில், பாடசாலைகளில், மதஸ்த்தளங்களில், காரியாலயங்களில் அல்லது உங்களது சுற்றாடலில் இடம்பெறும் ஏதேனும் ஒருவிடயத்தை எங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள நீங்கள் விரும்பினால், கீழ் வரும் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். எங்களது நிரந்தர உறுப்பினராவதற்கு உங்களுக்கு  வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

 

பெயர் ( Name)

ஈமெயில் முகவரி ( E-mail Address)

தொலைபேசி இலக்கம் ( Contact Number)

செய்தியின் தலைப்பு

செய்தி விபரம்

பிரதேசம்

இணையுங்கள் (Attach Files)

செய்திகள்

01 படங்கள்

02 படங்கள்

03 படங்கள்


கீழ் உள்ள சதுரத்தில் கிளிக் செய்யுங்கள்.


 

உங்களது செய்திகளை  எமது இணையத்தளத்தில் வெளியிடுவதற்கான தீர்மானத்தை எடுக்கும் பூரண உரிமை எம்மிடம் உள்ளது. உங்களது புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல் எமது சக்தியாகும்